واقعا صحیحه پایان داستان رو گزارش بدید؟
اگر پایان رو ذکر نکردید من اینطور حس کردم