این کتاب امروز ۹۸ هزار تومنه. امروز، ۱۷ تیر ۹۸٫ ممکنه فردا ۱۱۰ تومن شده باشه،پس فردا ۱۵۰ تومن و این هم وضعیت ما.