من اصلا نتونستم ارتباطی باهاش پیدا کنم و تقریبا بعد از خودن نصف کتاب خسته شدم و دیگه ادامه ندادم