کتاب اگر چه در مورد بلوک شرق است اما مصادیق بسیار ان را میشود در همین جامعه خودمان به وضوح دید کتاب با انکه حجم کمی دارد حاوی مطالب بسیار زیاد قابل تعمقی میباشد بنظر میاید متن کتاب به گونه ایست که راحت و روان خوانده نمی شود و گاهی برلی درک مطلب مجبور میشوید دو یا سه بار یک پاراگراف را بخوانید بنطرم بهتر است مجدد ویزاستاری شود