قصه ى از خودگذشتن براى خود را شناختن
با ترجمه ى نسبتاً شیرین وقصه گویانه آقاى مهرداد نبیلى وکلاسیک همچون خود کتاب
خواندنش خالى از لطف نیست.