انتشارات متخصصان

منصور ضابطیان

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

نویسنده کتاب های سفرنامه مارک و پلو

خلاصه کتاب مارک و پلو از منصور ضابطیان