کتابی روان خوان و همه فهم اما همراه با انتقال مفاهیم مفید و فرهنگ ساز
این کتاب رو به همه ی افراد و نوجوان ها و حتی آقایون پیشنهاد میکنم