کتابی که نویسنده به توصیف افکار و باورها و تصورات جامعه،رهبران و ومردم آلمان بین دو جنگ جهانی پرداخته و به خوبی نحوه شکل گیری این باورها(رایش سوم وهیتلر) از زبان و افکار شخصیت های رمان بیان کرده و به رنج و مشقت زندگی مردم عادی و وفقیر وکارگر آلمان در حکومت دیکتاتوری و وخفقان پرداخته است. حکومت هایی که سرانجام روزی سقوط خواهند کرد.