یکی از بهترین نمایشنامه های سارتره. و از همه نظر بی نقصه. پر از دیالوگ های خاص و زیباست که هرلحظه بیشتر انسان رو به فکر فرو میبره.