سلام ترجمه آقای حدادای برای این کتاب به نطر من افتضاح بود…افتضاح