کلا انتخاب کتاب آقای آریا نوری رو دوست دارم. پرونده هری کبر و سایه رو هم خوندم خیلی عالی بودن.