از کتابهای محشریه که خواندم کاملا مناسب نوجونایی مثله من
تو دوروز خوندمش
نمی‌تونستم کنار بذارمش فقط میخواستم بخونم