میتونه شما رو با وجه تنبل و منزجر کننده و درعین حال دوستداشتنی خودتون رو به رو کنه
پس بنظرم اگر موضوع کتاب شما رو برای خوندنش جذب کرده من هزار پیشه رو شدیدا پیشنهاد میکنم
نهایت جادوگری بوکوفسکی رو میتونید در این کتاب ببینید وقتی از تماما حرف از یک جا نشستن و خمودی و بی ارزشی تمام کائنات میزنه و شما با کلماتی که علی امیر ریاحی به خوبی اونا رو برگردونده شور و هیجان و حرکتی که سراسر وجودتون رو فرامیگیره وصف ناشندنیه