این کتاب توسط نشر قطره بنام “هایدریش مغز هیملر است” چاپ شده بود.
لطفا مقایسه بین این دو ترجمه را اعلام نمایید