ممنون از شما
بهتر بود برای شناخت بهتر ایشان، گزیده هایی هم از کتاب “در باب حکمت زندگی” می آوردید.