به نظرم کتاب خوبى بود با توجه به پرداخت زیباى نوبسنده به موضوع و طنز زیبایى که در لابلاى سطور چاشنى آن بود کتاب را خواندنى تر کرده بود و البته از ترجمه خوب آن هم نباید غافل بود که خواندن کتاب را آسانتر کرده است