بدون شک یکی از خاص ترین کتاب هاست که ارزش حداقل دو بار خواندن را داره