کتاب خوبی بود. نکات خیلی جالبی درباره دیدگاه پروست داشت و حداقل چیزی که فهمیدم این بود که خواندن کتاب در جستجوی زمان از دست رفته برای من زود است.