من نمی دونستم کتاب هم داره فیلمش رو دیدم یک هفته نمی تونستم از فکرش بیام بیرون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم