کتاب خوبی است ، سوالات خیلی خوبی در آن مطرح شده است ، اما به نظرم نیازی نبود تا این حد طول و تفصیلش بدهد ، بخشی از کتاب بی دلیل دور می زند .
حجم زیادی ندارد و قطعا از خواندن آن پشیمان نمی شوید.