وقتی «آینده» تنها شعاری توخالی باشد، مردم به‌حق نگرانند که اوضاع به جای کمی بهتر شدن، ممکن است از آنچه هست بدتر هم بشود.