قیمت این کتاب ۱۵ هزار تومان است و در این زمانه بسیار ناچیز، اما شاید اندازه خواندن ۱۵۰۰ صفحه مقاله روانشناختی به شما وسعت دید می دهد، و شاید اندازه ۱۵ سال عمر بر تجربه هایتان می افزاید. در تمام طول داستان که می خوانید تصور چندانی از این نخواهید داشت که رمانی از اوایل قرن نوزدهم می خوانید. پیشنهاد می کنم لذت خواندن این رمان بی نظیر را از دست ندهید.