من این کتاب رو قبلا خواندم. یکی از بهترین کتاب هایی هست که میخوانید و نشان میدهد که حتی نزدیک ترین دوستانتان تحت فشار چه کار هایی که ازشان ساخته نیست