بخش سوم کتاب در مورد احمد پسر رفیک هست، اشتباه نوشتین جسارتن، و اینکه من این کتاب خوندم ، خیلی برام دلچسب بود همین اروم و تو ی سطح بودن کتاب ، ی کتابی بود که روابط خانواده ها رو تو سه نسل میگفت و دیدگاه متفاوت این ادما به زندگی و اتفاقای روزمره