آروین یالوم در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال، ارجاعات بسیار جالبی به این کتاب دارد.