خود روسو پچه شو تربیت نکرده و عجیب اینکه کتابی در مورد تربیت نوشته
عالم بی عمل