یکی از عمیق ترین کتابهایی که خوندم،نگاه لنی به دنیا خیلی متفاوت اما عمیقه!قسمت مورد علاقه ام:تنها چیزی که مهم است این است که در ازدیاد نفوس شرکت نکنی.آدم حکم پول را دارد.هرقدر مقدارش بیشتر ،ارزشش کمتر.