خشکسالی با فاصله یکی از بهترین رمان های جنایی چند سال اخیر بود که مطالعه کردم. داستان پرکشش، جزییات جذاب و فلاش بک های نویسنده تا آخرین لحظه من رو برای دنبال کردن داستان مشتاق نگه داشت. مطمئن هستم خیلی ها مثل من کتاب رو یک نفس تا آخر مطالعه کردند و تا روزها درگیر داستان بوده اند.