می گویند نادانم.حقیرم .کوچکم. اما من هم انسانم .همانند شما.هر چه از دور نمایانست شاید آن نقطه نورانی چشم گرگان بیابانست.خرد یارتون