رمانى بسیار عمیق و تلخ… برخى از جنبه هاش رو میشه در دنیاى مدرن همین عصر هم حس کرد. از دید کتابخانه مدرن، این رمان پنجمین رمان برتر تاریخ محسوب میشه