مورد عجیب آنکه جمله پایانی پاراگراف اول کتاب در دو ترجمه انتشار یافته با یکدیگر تناقض دارند و حتی می‌توان گفت در تضاد کامل قرار دارد.