الیزابت را دوست دارم. اما گاهی دلم می خواست ویکتوریا را خفه کنم. ارتباطشان با هم زیبا ترسیم شده. ترس و تردید ویکتوریا از دل بستن ، تلاش هایش ، دوری کردنش همه و همه زیباست. چیزهای زیادی در باره گل ها یاد گرفتم. برای هر کسی که می خواهد گل بخرد کتاب مرجع خوبی است به خصوص با فرهنگ نامه [جامع آخر کتاب .