به نظرم بخاطر برخی جنبه‌های خاص داستان تو بازگردانی به فارسی مطمئنا مشمول ممیزى شده. من البته کتاب رو نخوندم و فقط سریال رو دیدم. اما برام سواله که اسم ندیمه ها مگه منسوب به فرمانده ها نیست. چرا املاى “offred” جورى به فارسى برگردانده نشده که این قضیه قابل تشخیص باشه؟