سلام و سپاس. جملاتی که از متن انتخاب کرده اید، هر یک چنان میخکوب کننده و تأمل برانگیزه که انسان تشویق می شود به خواندن کتاب. هر کدام به اندازه یک کتاب مجزا آموزنده است. باز هم سپاس