در سبک زندگی و افکار من بسیار تاثیر گذار بوده

dont try