کتابی بود که از کامو انتظار میرفت، من خیلی وقت بود تصمیم به خوندن کتابهای کامو داشتم ، خانم نوشادی شمام مصمم تر ام کردین، نقدتون ۶م مثل همیشه عالیه