انتشارات متخصصان

فرار از اردوگاه ۱۴

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

کتاب فرار از اردوگاه 14 از نشر چشمه

معرفی فرار از اردوگاه ۱۴ در کافه بوک