کتاب خوبیه به نظر من اهمیت و ارزش عشق به رنجش است. عشق با کار نامتعارف و عقل تضاد داره.