کتابی که به‌شدت میخکوب‌تون می‌کنه. تصویرهاش از جلوی چشم‌تون کنار نمی‌ره و بارها مجبور می‌شید کتاب رو ببندید تا برای لحظاتی آرامش‌تون رو پیدا کنید.