انتشارات متخصصان

از متن کتاب قلب سگی

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

کتاب قلب سگی

خلاصه کتاب قلب سگی از نشر ماهی – کتاب قلب سگی