نویسنده با انتخاب مادر به عنوان قهرمان کتاب این واقعیت رابیان کرده که برای ایجاد تغییرات بنیادین و ماندکار در افکار هرجامعه ای باید روی مادران آن جامعه کارشود . چراکه مادر بیش از پدر برروی فرزندانش تاثیر میکذارد