این کتاب داستان خواندنی و گیرایی دارد . بعنوان یک کتابخوان مطالعه این اثر را پیشنهاد می کنم .