کتاب با بیان اتفاقات مبهم واقعی ویا خیالی برای قهرمان اصلی ان ترلکوفسکی باعث سردرگمی خواننده در تشخیص توهم از حقیقت میگردد ،ولی در کل به زیرو بم های روحی انسانی با افکار نامتعادل و تنها پرداخته و داستانی جذاب میباشد.