انتشارات متخصصان

ناتور دشت سلینجر

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی کتاب ناتور دشت سلینجر

خلاصه کتاب ناتور دشت اثر سلینجر با ترجمه محمد نجفی