من از این نویسنده مترجم دردها رو خوندم و خیلی دوستش داشتم. قلمش شاد و پرکششه. این کتاب رو هم می گذارم تو برنامه ام