• خانه
  • خطاهای ذهنی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن

خطاهای ذهنی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

خطای ذهنی موجود در کتاب هنر شفاف اندیشیدن

معرفی کتاب رولف دوبلی در کافه بوک – هنر شفاف اندیشیدن