این کتاب اولین بار توسط نشر علم با عنوان “من هنوز آلیس هستم” چاپ گردید.
کتابی که شما را بسیار خوب با فرایند آلزایمر آشنا میسازد.
فیلم ساخته شده از روی این کتاب نتوانسته تصویر موثری داشته باشد.