عالی و مفید و خواندنی…از قلم نگار غیر از این نمی توان توقع داشت❤️