سلام روز شما بخیر

ممنون بابت زحماتی که در راه اشاعه مطالعه میکشید و ممنون بابت معرفی کتابها

ولی سخره اشتباهه .. صخره درسته..