باید کتاب قشنگی باشه. یه جهان بینی در مورد کار و معنایی که به زندگی میده. ولی حقیقتا از یه جایی به بعد همه ما نیاز به داشتن یهکار در زندگی را احساس میکنیم جدای از مسائل اقتصادی و معیشتی که ملزم میکنه افراد را به داشتن یه کار. انگیزه هایی دیگری هم مطمئنا وجود دارند. همون احساس هویت داشتن. ارامش و اعتماد به نفس استقلال همه از مزایای کار هستش .
متشکر دوستان خوب کافه بوکی